اعضای سابق هیأت مدیره انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن از سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ به شرح زیر بودند:

سید حسن موسوی چلک

سمت: عضو هیأت مدیره و

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Hmch47@yahoo.com

زهره صفاری فر

سمت: عضو هیأت مدیره و نایب

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل:  Zohre.saffarifar@gmail.com

غلامعلی قربانی

سمت: عضوهیئت مدیره

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Ali.ghorbany@gmail.com

هایده بهبودی

سمت: بازرس اصلی

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: behboudi_sw@yahoo.co​m

عباسعلی یزدانی

سمت: عضو هیأت مدیره

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: abbasayazdani@gmail.com

سید محمد حسین جوادی

سمت: عضو هیأت مدیره

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: smh_javadi2001@yahoo.com

محترم رمضانلو

سمت: عضو هیأت مدیره

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: ramezanloo_m@yahoo.com

مهدی سروی همپا

سمت: عضو هیأت مدیره انجمن

مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل:mehdi.hampa@yahoo.com

افشین جاوید نسب

سمت: بازرس علی البدل

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل:  Hosseini2817@yahoo.com

حسن زائری لطف

سمت: عضو علی البدل

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: zaeri61@gmail.com

علی صادقی

سمت: عضو علی البدل

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Ali_s_1363@yahoo.com