افزایش نشاط اجتماعی در دستور کار سازمان رفاه شهرداری تهران

حسین زارع صفت
حسین زارع صفت

مدیر عامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران افزایش نشاط اجتماعی را از برنامه های این سازمان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، زارع صفت در جشن مددکاری اجتماعی ایران گفت:توسعه شهری،رفاه را افزایش داده است و سلامت اجتماعی را در پی دارد که موجب افزایش نشاط اجتماعی است.
وی افزود:فعالیت سرای محلات و ایجاد خانه های کارآفرینی و اشتغال در محلات از جمله فعالیت های این سازمان است.
زارع صفت اضافه کرد:شهرداری اکنون از نهادی خدماتی که تنهابه کالبد شهر می اندیشید به یک سازمان اجتماعی تبدیل شده است.
وی افزود: در اجتماع سه ضلع شهر،شهروند و مدیریت شهری مورد توجه قرار می گیرند و هماهنگ خواهند بود.
زارع صفت با اشاره به آسیب های اجتماعی نوپدید گفت:پیشگیری و افزایش اطلاعات و آگاهی خانواده ها برای مقابله ضروری به نظر می رسد.
وی اضافه کرد:توجه به توسعه فرهنگ مددکاری و فعال سازی پایگاه های خدمات اجتماعی با مشارکت تشکل های مردم نهاد مرتبط ضروری است.

منبع: واحد مرکزی خبر