غلامعلی قربانی نایب رییس هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی شد

مجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی رفاه اجتماعی برگزار و  آقای غلامعلی قربانی به عنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب گردید.

در این انتخابات دکتر رضا صفری شالی، بعنوان ئیس، آقای غلامعلی قربانی ، نایب رییس، دکتر منصور فتحی، خزانه دار و دکتر سعید وصالی و کرم حبیب پور بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

دکتر ابوذر قاسم نژاد نیز بعنوان بازرس اصلی تعیین شد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این را به منتخبین به ویژه آقای غلامعلی قربانی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق مینماید .