انتصاب مسئولین دفاتر انجمن در هشت استان

مسئول دفاتر انجمن در هشت استان دیگر تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی، طی ابلاغ های جداگانه ای از سوی آقای موسوی چلک، رئیس انجمن، افراد زیر را به عنوان نمایندگان انجمن در استانهای مربوطه منصوب شدند:

آقای دکتر غلامرضا قاسمی (استان اصفهان)

آقای یحیی اشرف زاده (آذربایجان غربی)

خانم ماندانا جواهری ( کرمانشاه)

آقای احمد جهان تیغی (سیستان و بلوچستان)

خانم فرناز امیراصلانی (زنجان)

آقای سیاوش رهبر (همدان)

آقای رضا استاجی (خراسان شمالی)

آقای احمد ابراهیمی (قزوین)

در متن ابلاغ این افراد شرح وظایف مسئولین دفاتر استانی به این شرح ذکر شده است:

 

هماهنگی کامل با دفتر مرکزی انجمن

– تلاش برای جذب اعضاء جدید در استان در سازمان های مختلف

– تعامل با سازمان های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی در استان

– مشارکت علمی در همایش های استانی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی

– برگزاری منظم جلسات انجمن در استان با حضور اعضاء

– اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجمن در استان

– شرکت در جلسات مرتبط در استان

– برنامه ریزی برای آموزش و اتقاء آگاهی اعضاء و مددکاران اجتماعی سازمان های مرتبط با مددکاری اجتماعی

– برنامه ریزی برای ثبت تجارب و آموخته های مددکاران اجتماعی

– جلب مشارکت مالی و واریز به حساب انجمن مددکاران اجتماعی ایران

– تهیه گزارش عملکرد انجمن هر سه ماه یکبار و اسال به دفتر مرکزی انجمن

– تهیه گزارش عملکرد سالیانه انجمن و ارسال به استانداری و فرمانداری شهرستان و دفتر مرکزی انجمن

– انجام سایر امور محوله

پایان گزارش