اولویت های اجتماعی دولت آینده ازنگاه رئیس انجمن مددکاری ایران/رئیس جمهورمسایل اجتماعی راباورکند

 

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در باره مهم ترین اولویت های دولت آینده در حوزه اجتماعی گفت:دراین بخش بسیارحساس اجتماعی چند انتظارجدی از رئیس جمهور آینده داریم که به طورقطع توجه به آنها می تواند در آینده و سرنوشت مردم و کشور نقش بسزایی داشته باشد.

سید حسن موسوی چلک درگفتگوی اختصاصی با شفاآنلاین افزود: رئیس جمهورباید مسائل اجتماعی را به عنوان یک واقعیت در جامعه باور کند و قبول داشته باشد. گرچه بخش هایی از حوزه های اجتماعی مثل آسیبها واقعیت تلخی است اما باید این را باور کنیم همین آسیب دیدگان اجتماعی هم قربانی هستند.

وی در ادامه گفت: دومین انتظار ما این است که سازمان های اجتماعی را مورد حمایت جدی وعملی قرار دهد و به عنوان سازمان های حاشیه ای به آن نگاه نکند. در حوزه اجتماعی نیز مدیران مرتبط و متخصص حوزه اجتماعی را منصوب کند و تا حد امکان از مدیران غیر سیاسی برای حوزه اجتماعی استفاده کند.

موسوی چلک در ادامه انتظار بعدی از دولت آینده را مربوط به  تشکل های غیر دولتی دانست وگفت: بایداز تشکل های غیر دولتی در حوزه اجتماعی حمایت جدی شودو همچنین نگاه امنیتی صرف رابه سازمان های دولتی کمرنگ ترکند و این سازمان ها و تشکل های غیردولتی مثل (انجمن های مددکاران اجتماعی ایران) را در سه حوزه تصمیم سازی –اجرا، نظارت ومورداستفاده کندقراردهد.

موسوی در ادامه یکی دیگر از مهمترین اولویت های دولت آینده را خط قرمز نکشیدن در آسیب های اجتماعی دانست و گفت: باید در زمینه آسیب های اجتماعی تلاش کرده و پاسخگوی مجلس باشد.ودر تدوین لوایح از طریق دولت و یا اجرای طرح ها ی ملی پیوست های اجتماعی و فرهنگی را تهیه کندو همچنین  سالانه گزارشی از وضیعت اجتماعی ایران هم به مجلس و هم به مردم به صورت شفاف و صادقانه اعلام کند.

وی در ادامه گفتگو با شفا آنلاین  تصریح کرد:باید موازی کاری در حوزه سازمان های اجتماعی رابه حداقل رساند . در ادامه همچنین به گروه های دارای نیازهای خاص در تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها توجه ویژه داشته و در تصمیم گیری ها سیاست گزاری های سیاست های اجتماعی را تدوین کند.

موسوی چلک در ادامه از دیگر انتظارات دولت آینده را احترام به مدیریت علمی دانست و گفت: باید به مدیریت علمی در حوزه اجتماعی احترام گذاشته شود و همچنین آینده نگری و آینده پژوهی را مبنای سیاست گزاری اجتماعی در حیطه قوه مجریه قرارداد.همچنین توجه ویژه ای به پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه اجتماعی داشته باشدوکار شایسته را  در برنامه ریزی ها مبنای کارشان ، قرار دهند.

وی در ادامه یکی دیگر از اولویت های دولت آینده را تخصیص بودجه سالانه برای مسایل اجتماعی دانست و گفت: در بودجه سالانه کشور برای این بخش نیز باید جایگاه ویژه ای پیش بینی شود و سرفصل سلامت اجتماعی از بودجه ۹۳ را به طورمستقل بیاورد.

رئیس انجمن مددکاری ایران یکی دیگر از انتظارات ازدولت آینده را در حوزه فرهنگی دانست وخاطرنشان کرد: رویکرد دولت آینده در حوزه فرهنگی ، یک رویکرد ممیزی نباشد و بیشتر در جهت تقویت هویت فرهنگی برنامه ریزی کند که این تقویت و هویت فرهنگی می تواند زمینه ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی را داشته باشد.

وی در ادامه انتظار بعدی در حوزه فضای مجازی را این طور بیان کردو گفت:در حوزه فضای مجازی رویکرد امنیتی راباید به حداقل رساند. زیرا فضای مجازی فضای بیم و امید است و باید بپذیریم که اگر سیاست گزاری درستی در فضای مجازی انجام شود می توانیم بهترین استفاده را از این فضا برای ارتقای شاخص های سلامت های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشیم . با توجه به اینکه رئیس شورای عالی فضای مجازی رئیس جمهور است به طور طبیعی در این زمینه تدبیر ایشان می تواند امیدها را بیشتر کند.

موسوی در پایان گفتگو با شفاآنلاین اظهارکرد: در سیاست گزاری های کلان کشور برافزایش سرمایه اجتماعی ، و نشاط اجتماعی می بایست  تمرکزشود.

گفتگو :کتایون اعتمادی
منبع: شفا آنلاین