اولین دوره آموزشی-تخصصی نقش مددکاران اجتماعی در بلایای طبیعی