اولین کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده

پوستر کنگرهاولین کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده سوم و چهارم تیرماه برگزار می شود.

محورهای این همایش عبارتند از:

  1. معلولیت و نقش خانواده، با نگاه به سیاستها و خدمات
  2. چالشهای پیش روی توانبخشی مبتنی بر خانواده
  3. بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی مبتنی بر خانواده در بهبود کیفیت زندگی گروه هدف
  4. جایگاه سیستم رفاهی اجتماعی در توانبخشی مبتنی بر خانواده
  5. انتگراسیون و هماهنگی توانبخشی مبتنی بر خانواده با سایر سطوح خدمات توانبخشی و مراقبت
  6. جایگاه مراقبین در خدمات سلامت روان
  7. مدل توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده در سایر کشورها
  8. شناخت شیوه های مختلف مدیریت استرس و فرسودگی شغلی مراقبین
  9. شناخت شیوه های کاهش بار مراقبتی مراقبین خانوادگی و تسهیل مراقبت خانوادگی
  • مهلت ارسال چکیده مقاله حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۹۳ و در صورت تایید در کمیته علمی ارسال اصل مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۰/۳/۹۳ می باشد.

نشانی دبیرخانه: خ فیاض بخش- سازمان بهزیستی کشور- طبقه هفتم- معاونت امور توانبخشی- دفتر امور توانبخشی و مراقبتی