بازنشسته یعنی چه؟

سالمند

این واژه برای بسیاری از اشخاص که سی سال کمتر و یا بیشتر عمر خود را در بخش دولتی یا خصوصی سپری نموده و در مواقع بسیار، اوقات رفاهی و سلامت خانواده را فدای پرداختن به امور مملکت نموده اند، اطلاق می شود و برای کسانی که به ایم مرحله می رسند ممکن است این معانی را تداعی نماید:

۱- تو دیگر کارایی لازم را نداری. برگرد به خانه ات!

۲- تو دیگر صلاحیت این کار را نداری. اینجا را ترک کن!

۳- تو دیگر توانایی جسمی کافی را نداری.

۴- تو دیگر روحیه کاری مناسب را نداری. بنشین!

۵- تو دیگر فاقد افکار نوین هستی.

۶- تجربه، بی تجربه! کهنه شدی تو دیگر به درد ما نمی خوری!

و…

در بسیاری از افراد مفاهیم فوق افکارشان را مستمرا” به خود معطوف می دارد. ماتم می گیرند  ناخود آگاه رخوت و سستی سر و پایشان را فرا می گیرد. احساس می کنند دیگر به درد نمی خورند. فکر می کنند که دیگر حیات پررونقشان پایان گرفته است. گو آنکه مزایی از امتیازات اقتصادی و اجتماعیشان را هم از دست داده اند.

من قصد ندارم که به مشکلات بازنشستگان بپردازم، بلکه تمایل دارم که بدانم این اشخاص بازنشسته نیستند زیرا آنان بعد از خارج شدن از فعالیت های موظف در بخش دولتی یا خصوصی به تدریج در گروههای زیر قرار می گیرند:

۱- به فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی می پردازند.

۲- در امور خیریه و تعاون اجتماعی مشرکت می نمایند.

۳- در کنار خانواده و در امور تربیت نوه ها و… می پردازند.

۴- شرکت در مجالس عمومی و خصوصی و پارک ها و عرضه تجارب گرانبهایشان به جامعه.

۵- و بالاخره در زمره نیازمندان به خدمات پرستاری قرار می گیرند.

بنابراین افراد بعد از خروج از خدمات موظف دولتی، یا خصوصی بازنشسته اند. حرکت دارند و به خود می بالند و افتخار می کنند که عمر خود را وقف آسایش و رفاه هموطنان عزیز خود نموده اند.

اکنون که متوسط طول عمر سالمندان در دنیا و ایران از زمان نامگذاری کلمه بازنشستگی تاکنون افزایش چشمگیری داشته است لذا جایگزینی نامی شایسته تر فراخور حال این عزیزان ضروری به نظر می رسد. چند واژه که به نظر حقیر می رسد ذیلا” مطرح می گردد:

نام حقیقی                                                    سازمان مربوطه

-وارسته                                                       وارستگان یا وارستگی

-بالنده                                                         بالندگان یا بالندگب

-خویش سالار                                                خویش سالاری

-فدایار                                                          فداکاران

-سازنده                                                       سازندگی

 

عبدالحسین عربان

مددکار اجتماعی بازنشسته سازمان بهزیستی کشور