باید بر پیشگیری برای جلوگیری از شیوع سرقت متمرکز شویم

سرقت بیشترین و اولین بزه در نوجوانی است
سید محمد حسین جوادی عضو انجمن هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران گفت :سرقت یکی از جرائم جدی در کشور است طوری که سرقت اولین عامل بزه و بیشترین فراونی در نوجوانان ودومین عامل بزه در بزرگسالان است.
وی افزود: در یک نگاه افرادی که درگیر سرقت می شوند درفرآیند رشد خود مشکل داشتند ودر دوره نوجوانی و جوانی به اموال دیگران تعرض می کنند .
جوادی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل سرقت وجود فقراقتصادی است و پایین بودن پایگاه اجتماعی وفقر فرهنگی نیز ازدیگر دلایل سرقت است.
وی با اشاره به اینکه در بزرگسالان یکی از دلایل سرقت فقر است که باید گفت فرد معتاد برای رفع نیاز مواد مخدر واعتیاد آور خود ،گرایش به سرقت پیدا می کند،طوری که ۶۰درصد از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند.

**در حوزه حمایت های اجتماعی باید بیشتر کار شود
عضو انجمن هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران گفت :به نظر می رسد بر روی موضوع پیشگیری به صورت شایسته کار نشده است ،اما در حوزه های امنیتی پلیس خوب کارکرده وآگاهی مردم نیز در خصوص سرقت مانند کیف قاپی بالا رفته است .
جوادی تاکید کرد:دستگاه های دخیل در پیشگیری از سرقت در جامعه باید حمایت های اجتماعی را افزایش دهند .

**تراکم زندانیان بالاست و مددکاری هم متناسب نیست
عضو انجمن هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران گفت :زندان ها متراکم از زندانیان است و فضاها نیز مناسب نیست و دو – سه برابر گنجایش فضا ها زندانی داریم .
جوادی تاکید کرد:تعداد زیاد زندانیان موجب شده است تا بین تعداد زندانیان با روانشناسان ومددکاران تناسب وجود نداشته باشد .
وی تصریح کرد: درزندان ها برای زندانیان پرونده شخصیتی تشکیل نمی شود و در حوزه خانواده نیز حمایت ها ضعیف است .
جوادی با اشاره به اینکه در فرآیند بازتوانی مجرمین موفق نبودیم ،گفت : اقدامات برخی از دستگاه ها نظیر کمیته امداد در بحث های حمایتی در زمینه کاهش فقر مانند پرداخت مستمری ها پایین است و فقر را کاهش نمی دهد، با مبلغ ۱۰۰هزارتومان مستمری ،مشکل خانواده های مستمری بگیر حل نمی شود .

** در مدارس مددکار اجتماعی نداریم
جوادی گفت :زمانی مددکاری وارد می شود که سرقت اتفاق افتاده و بیشترین تاثیر خود را گذاشته است .
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یک حوزه بزرگ با چند میلیون دانش آموزی است که در بحث پیشگیری از سرقت می تواند بسیار موثر باشد، گفت :اما برای این چند میلیون دانش آموز که در معرض خطر هستند، مددکار وجود ندارد و نمونه آن هم آسیب های جدیدی است در آموزش وپرورش شکل گرفته است .
عضو انجمن هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران خاطر نشان کرد: رویکردهای اجتماعی ما بسیار محدود است و حداقل می توان گفت که پویا نیست و مامنتظر هستیم تا سرقت یا آسیب اجتماعی اتفاق بیفتد و سپس ما می خواهیم وارد شویم و دراین خصوص از ظرفیت های موجود جامعه و دستگاه استفاده نمی شود .
جوادی تصریح کرد:اکنون در کشور حدود ۶۰تا ۷۰هزار مسجد داریم و مساجد از پایگاه های بسیار فعال اجتماعی هستند باید در خصوص پیشگیری از سرقت و دیگر آسیب های اجتماعی از ظرفیت های مساجد استفاده مناسب شود.