برنامه کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی

last scheduled program social work and social inclusionبرنامه زمان بندی چهارمین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی و سی و ششمین همایش روز ملی مددکار اجتماعی را در لینک زیر ببینید:

موضوع کنگره: مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی

زمان: چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰

ساعت شروع: ۸:۳۰

 

لینک برنامه