برگزاری جلسه هم اندیشی مددکاران اجتماعی عضو انجمن در سنندج

هم اندیشی اعضای انجمن مددکاران اجتماعی استان کردستان در محل انجمن در این استان برگزار گردید.

به گفته محسن مارابی، مسئول انجمن در استان کردستان، در این نشست که ۱۲ نفر از مددکاران اجتماعی عضو حضور داشتند هر یک از اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مددکاری اجتماعی در استان و هدف گذاری اقدامات مورد نیاز در خصوص بهبود عملکرد مددکاران شاغل در مراکز و ادارات مختلف پرداختند.

در ادامه مقرر گردید که با توجه به نیازمندی های مددکاران اجتماعی استان اقدامات ذیل در سال جاری اجرایی گردد:

_ برگزاری جلسات نمایندگان انجمن با معاونت های اجتماعی سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، استانداری، علوم پزشکی، شهرداری و دفتر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان در راستای پیگیری مشکلات صنفی مددکاران شاغل در این ادارات

_ برگزاری کارگاههای آموزشی بازآموزی مددکاری اجتماعی، رشد و توسعه محلی، حقوق شهروندی، بیماری های رفتاری پر خطر با توجه به درخواست مددکاران اجتماعی عضو و با استفاده از ظرفیت پایگاه های خدمات اجتماعی سطح شهر سنندج

در ادامه آقای شورش طهماسبی کارشناس مددکاری اجتماعی و عضو جدید انجمن به عنوان مسئول روابط عمومی انجمن در استان به اعضای حاضر معرفی گردید.