برگزاری سومین نشست تخصصی ماهانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سومین نشست تخصصی ماهانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی در بهداشت و درمان در روز پنجشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۱ در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم برگزار می شود. زمان برگزاری از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران