برگزاری کارگاه آموزشی “مددکاری اجتماعی در بحران” در قیرقیزستان

کارگاه آموزشی “مددکاری اجتماعی در بحران” برای اساتید، مدیران و اعضاء انجمن مددکاران اجتماعی قیرقیزستان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی یک روزه یکی از برنامه های جانبی کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در قرن ۲۱: چالشها و راه حلها” بود که به همت انجمن مددکاران اجتماعی قرقیزستان و مشارکت انجمن ایران و اتحادیه مددکاران اجتماعی روسیه در  اردیبهشت ۹۷ در بیشکک قرقیزستان انجام گردید.

این اولین برنامه مشترک آموزشی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سطح بین المللی است.

گزارش تصویری: