بهزیستی ۵ رویکرد و برنامه راهبردی تنظیم کرده است

سازمان بهزیستی
سازمان بهزیستی

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اردبیل گفت: این سازمان ۵ رویکرد و برنامه راهبردی برای ارایه خدمات تنظیم کرده است.

رویا احمدیان در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: این رویکردها در حال اجرا و عملیاتی شدن است تا بتوان در زمان تعیین شده به صورت کامل این رویکردها را اجرا کرد.

وی با اشاره به اولین رویکرد بهزیستی افزود: این سازمان براساس چشم انداز ۲۰ ساله باید از یک سازمان خدماتی به یک سازمان حمایتی و تخصصی تبدیل شود که این نخستین رویکرد بهزیستی است.

احمدیان توانمندسازی جامعه هدف این سازمان را ضروری دانست و تصریح کرد: تغییر بهزیستی از یک سازمان حمایتی به یک سازمان توانمند سازی دومین رویکرد بهزیستی است.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان اردبیل توانمند سازی جامعه هدف در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی را از اهداف بهزیستی در رویکرد توانمند سازی برشمرد.

وی گفت: سومین رویکرد بهزیستی تغییر این سازمان از یک سازمان مداخله گر به یک سازمان پیشگری محور است.

احمدیان اظهار کرد: پیشگیری بهتر از درمان و بازگردانی افراد آسیب دیده است بنابراین باید از در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه ریزی کرد.

وی تغییر بهزیستی از سازمان پاسخگو به سازمان پرسش گو را چهارمین رویکرد بهزیستی برشمرد و گفت: در مواردی بهزیستی باید علت وقوع مسائل مختلف را پیگیر شود تا از این طریق شاهد کاهش مسائل اجتماعی بود.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اردبیل اظهار کرد: رویکرد پنجم در مورد مشارکت های مردمی است که باید این مشارکت ها را در قالب مشاوره های مالی، معنوی، علمی و تخصصی ارایه کرد تا تنها دنبال کمک های مستقیم مالی نباشیم.

احمدیان با بیان اینکه در چشم انداز ۲۰ ساله هفت بند با سازمان بهزیستی مرتبط است، افزود: این هفت بند حاکی از مسئولیت سنگین سازمان بهزیستی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم