سوال دوم: به نظر شما در کشور ما، اصلی ترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟

آیا تا بحال به علت تصادفات رانندگی فکر کرده اید؟

به نظر شما در کشور ما، اصلی ترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟

تصادفات رانندگی، پدیده پیچیده ای است که از ترکیب و تداخل عوامل و متغیرهای گوناگون به وجود می آید که هر یک از این عوامل، ریشه ها و علل خود را دارند. علت بروز یک تصادف را می توان در چهاربخش که عبارتند از: عامل انسانی، وسیله نقلیه، جاده و عوامل محیطی جستجو کرد.

به نظر شما، در کشور ما، کدام یک از این عوامل اصلی ترین عامل تصادفات رانندگی به شمار می رود؟

منتظر نظرات شما هستیم…