بیانیه کمیسیون حقوق بشر فدراسیون: “برابری: کاهش نابرابری ها، ارتقا حقوق بشر”

 

بیانیه کمیسیون حقوق بشر: “برابری: کاهش نابرابری ها، ارتقا حقوق بشر”

کمیسیون حقوق بشر فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی ( (FSW)، در روز حقوق بشر ۲۰۲۱ و در هفتاد و سومین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوی‌ترین تعهد خود را نسبت به ارتقا و دفاع از حقوق بشر ابراز می‌کند و چالش مشارکت در کاهش نابرابری ها و حمایت از عدالت اجتماعی را به عنوان وظیفه خود می‌پذیرد.

حمایت از حقوق بشر سنگ بنای دموکراسی، صلح، امنیت و توسعه پایدار را تشکیل می دهد. دسترسی برابر به واکسن‌ها، در چارچوب همه‌گیری COVID-19، به یک ضرورت بهداشت جهانی تبدیل می‌شود.

همانطور که در زمان‌های مختلف بیان کرده‌ایم، کمیسیون از مددکاران اجتماعی در سراسر جهان و سازمان‌های آن‌ها می‌خواهد که به تلاش‌های خود برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی در همه سطوح و حمایت در همه مراجع تصمیم‌گیری، برای ایجاد و حفظ برابری و عدم تبعیض، حمایت از افراد در آسیب پذیرترین شرایط و احترام کامل به حقوق جهانی و داتی که حافظ و ارتقا دهنده منزلت انسان برای نسل حاضر و آینده است ادامه دهند.

در این روز حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر IFSW قدردانی خود را از حامیان حقوق بشر، به ویژه مددکاران اجتماعی، و همچنین سازمان ها و اتحادیه های حرفه ای آنها که برای تحقق حقوق بشر تلاش می کنند ابراز می دارد. همبستگی خود را با آن دسته از متخصصان مددکاری اجتماعی که با سرکوب دولتی و/یا تبعیض روبرو هستند، و/یا قربانی هر نوع خشونتی هستند, اعلام میدارد.

ما در حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان در حال نظارت دائمی خواهیم بود و کار خود را با کمک انجمن ها و سازمان های وابسته به خود تقویت خواهیم کرد.

 

کمیسیون حقوق بشر فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی– IFSW

مترجم: خانم حسینی- عضو کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران