تاریخ های مهم کنگره

زمان برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران:

دوشنبه و سه شنبه۲۷و۲۸ آذرماه سال ۹۶ می باشد.

آخرین فرصت برای ارائه مقاله ۲۰ آبان ماه می باشد.