تسلیت به استاد حبیب آقابخشی به مناسبت درگذشت برادر ارجمندشان

مطلع شدیم آقای علی آقابخشی برادر ارجمند استاد حبیب آقابخشی درگذشته اند. مرحوم دکتر علی آقابخشی از اساتید برجسته علوم سیاسی بودند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به آقای دکتر آقابخشی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، روحی آرام مسئلت می نماید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران