تشویق زاد و ولد سیاست وزارت بهداشت

وزیر بهداشت در گفت و گو با فارس: تشویق زاد و ولد سیاست وزارت بهداشت/خانواده ایرانی با حداقل ۲ فرزند خبرگزاری فارس: وزیر بهداشت گفت: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به طور متوسط حداقل باید ۲ تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، درباره سیاست جمعیتی وزارت بهداشت توضیح داد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت همان سیاستهای کلی نظام و سیاستهای مقام معظم رهبری است،یعنی جلوگیری از محدودیت جمعیت و در واقع افزایش جمعیت. وی افزود:‌ در واقع آنچه ما در وزارت بهداشت انجام می‌دهیم، اجرای برنامه سلامت باروری است. سیاست وزارت بهداشت به صورت واضح و روشن افزایش جمعیت است زیرا نرخ رشد جمعیت کشور به تدریج دارد پایین و پایین تر می آید و باید آن را جبران کنیم. وزیر بهداشت درباره میزان رشد جمعیت کشور به خبرنگار فارس گفت: نرخ رشد جمعیت کشور الان حدود ۱.۳ تا ۱.۴ است و باید حتماً بالا برود به طوری که حداقل به رشد ۲ درصد برسیم و البته در این مسیر علاوه بر سیاست افزایش جمعیت سیاست وزارت بهداشت تأمین سلامت خانوار و باروری است. وحید دستجردی ادامه داد:‌ سیاست وزارت بهداشت این است که سلامت مادران، کودکان و سلامت باروری تأمین شود و دقیقاً در این مسیر برنامه‌ریزی داریم که البته امیدواریم بودجه‌های مناسبی برای این کار در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. وی در پاسخ به این پرسش فارس که فرمول رشد ۲ درصدی جمعیت ، به معنای داشتن چند فرزند در هر خانواده است، گفت: یعنی هر خانواده حداقل باید به طور متوسط ۲ تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که وزارت بهداشت برای اجرای این سیاستهای چه برنامه های عملی دارد توضیح داد: برنامه های پیشگیری از وزیر بهداشت در گفت و گو با فارس: تشویق زاد و ولد سیاست وزارت بهداشت/خانواده ایرانی با حداقل ۲ فرزند خبرگزاری فارس: وزیر بهداشت گفت: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به طور متوسط حداقل باید ۲ تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، درباره سیاست جمعیتی وزارت بهداشت توضیح داد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت همان سیاستهای کلی نظام و سیاستهای مقام معظم رهبری است،یعنی جلوگیری از محدودیت جمعیت و در واقع افزایش جمعیت. وی افزود:‌ در واقع آنچه ما در وزارت بهداشت انجام می‌دهیم، اجرای برنامه سلامت باروری است. سیاست وزارت بهداشت به صورت واضح و روشن افزایش جمعیت است زیرا نرخ رشد جمعیت کشور به تدریج دارد پایین و پایین تر می آید و باید آن را جبران کنیم. وزیر بهداشت درباره میزان رشد جمعیت کشور به خبرنگار فارس گفت: نرخ رشد جمعیت کشور الان حدود ۱.۳ تا ۱.۴ است و باید حتماً بالا برود به طوری که حداقل به رشد ۲ درصد برسیم و البته در این مسیر علاوه بر سیاست افزایش جمعیت سیاست وزارت بهداشت تأمین سلامت خانوار و باروری است. وحید دستجردی ادامه داد:‌ سیاست وزارت بهداشت این است که سلامت مادران، کودکان و سلامت باروری تأمین شود و دقیقاً در این مسیر برنامه‌ریزی داریم که البته امیدواریم بودجه‌های مناسبی برای این کار در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. وی در پا وزیر بهداشت در گفت و گو با فارس: تشویق زاد و ولد سیاست وزارت بهداشت/خانواده ایرانی با حداقل ۲ فرزند خبرگزاری فارس: وزیر بهداشت گفت: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به طور متوسط حداقل باید ۲ تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، درباره سیاست جمعیتی وزارت بهداشت توضیح داد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت همان سیاستهای کلی نظام و سیاستهای مقام معظم رهبری است،یعنی جلوگیری از محدودیت جمعیت و در واقع افزایش جمعیت. وی افزود:‌ در واقع آنچه ما در وزارت بهداشت انجام می‌دهیم، اجرای برنامه سلامت باروری است. سیاست وزارت بهداشت به صورت واضح و روشن افزایش جمعیت است زیرا نرخ رشد جمعیت کشور به تدریج دارد پایین و پایین تر می آید و باید آن را جبران کنیم. وزیر بهداشت درباره میزان رشد جمعیت کشور به خبرنگار فارس گفت: نرخ رشد جمعیت کشور الان حدود ۱.۳ تا ۱.۴ است و باید حتماً بالا برود به طوری که حداقل به رشد ۲ درصد برسیم و البته در این مسیر علاوه بر سیاست افزایش جمعیت سیاست وزارت بهداشت تأمین سلامت خانوار و باروری است. وحید دستجردی ادامه داد:‌ سیاست وزارت بهداشت این است که سلامت مادران، کودکان و سلامت باروری تأمین شود و دقیقاً در این مسیر برنامه‌ریزی داریم که البته امیدواریم بودجه‌های مناسبی برای این کار در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. وی در پاسخ به این پرسش فارس که فرمول رشد ۲ درصدی جمعیت ، به معنای داشتن چند فرزند در هر خانواده است، گفت: یعنی هر خانواده حداقل باید به طور متوسط ۲ تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که وزارت بهداشت برای اجرای این سیاستهای چه برنامه های عملی دارد توضیح داد: برنامه های پیشگیری از بارداری در وزارت بهداشت به کل برداشته شده است، هیچ روش کنترلی دیگر در وزارت بهداشت وجود ندارد و بر عکس سیاستهای جدید جمعیتی وزارت بهداشت تشویق به زاد و ولد بیشتر است که برای آن فرهنگ سازی می‌کنیم. وی گفت: برای این کار در حدودی که در دست وزارت بهداشت است تلاش می‌کنیم، اینکه ازدواجها زودتر صورت بگیرد جزء‌ سیاستهای تشویقی وزارت بهداشت است و اینکه بعد از ازدواج، خانواده‌ها زودتر فرزنددار شوند هم جزء سیاستهای تشویقی وزارت بهداشت است و همه اینها را با توجه به سلامت خانواده و سلامت و بهداشت وران جامعه تعقیب می‌کنیم.منبع:خبرگزاری فارس-۹۱/۰۵/۱۴ – ۱۰:۵۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۴۰۰۰۲۳۶ انتهای پیام/ سخ به این پرسش فارس که فرمول رشد ۲ درصدی جمعیت ، به معنای داشتن چند فرزند در هر خانواده است، گفت: یعنی هر خانواده حداقل باید به طور متوسط ۲ تا ۲.۵ فرزند داشته باشد. وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که وزارت بهداشت برای اجرای این سیاستهای چه برنامه های عملی دارد توضیح داد: برنامه های پیشگیری از بارداری در وزارت بهداشت به کل برداشته شده است، هیچ روش کنترلی دیگر در وزارت بهداشت وجود ندارد و بر عکس سیاستهای جدید جمعیتی وزارت بهداشت تشویق به زاد و ولد بیشتر است که برای آن فرهنگ سازی می‌کنیم. وی گفت: برای این کار در حدودی که در دست وزارت بهداشت است تلاش می‌کنیم، اینکه ازدواجها زودتر صورت بگیرد جزء‌ سیاستهای تشویقی وزارت بهداشت است و اینکه بعد از ازدواج، خانواده‌ها زودتر فرزنددار شوند هم جزء سیاستهای تشویقی وزارت بهداشت است و همه اینها را با توجه به سلامت خانواده و سلامت و بهداشت وران جامعه تعقیب می‌کنیم.منبع:خبرگزاری فارس-۹۱/۰۵/۱۴ – ۱۰:۵۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۴۰۰۰۲۳۶ انتهای پیام/ بارداری در وزارت بهداشت به کل برداشته شده است، هیچ روش کنترلی دیگر در وزارت بهداشت وجود ندارد و بر عکس سیاستهای جدید جمعیتی وزارت بهداشت تشویق به زاد و ولد بیشتر است که برای آن فرهنگ سازی می‌کنیم. وی گفت: برای این کار در حدودی که در دست وزارت بهداشت است تلاش می‌کنیم، اینکه ازدواجها زودتر صورت بگیرد جزء‌ سیاستهای تشویقی وزارت بهداشت است و اینکه بعد از ازدواج، خانواده‌ها زودتر فرزنددار شوند هم جزء سیاستهای تشویقی وزارت بهداشت است و همه اینها را با توجه به سلامت خانواده و سلامت و بهداشت وران جامعه تعقیب می‌کنیم.منبع:خبرگزاری فارس-۹۱/۰۵/۱۴ – ۱۰:۵۱ شماره: ۱۳۹۱۰۵۱۴۰۰۰۲۳۶ انتهای پیام/