تصاویر نشست توسعه مبتنی بر زیست بوم مددکاری اجتماعی/ بخش اول/ مرداد ۹۸

سومین نشست مدیران استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع توسعه مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد توسعه زیست بومی در مرداد ۱۳۹۸ در تهران برگزار شد. در این نشست مدیران و کارشناسان انجمن در استانهای مختلف کشور حضور داشتند پیرامون ایده توسعه زیست بومی مددکاری اجتماعی بررسی و در کارگاه های جداگانه با حضور نمایندگان انجمن از مناطق مختلف کشور به بحث گذاشته شد.

جمع بندی این نشست در اولین نشست دبیران منطقه ای انجمن طرح و چارچوب اجرایی آن نهایی خواهد شد.

تصاویر: