تصاویر هم اندیشی تخصصی «به سوی توسعه در مددکاری اجتماعی: چالشها و فرصتها»- ارمنستان