تعریف جدید مددکاری اجتماعی

IFSW
فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

اطلاعیه

بدین وسیله به استحضار اساتید، کارشناسان و صاحب نظران عرصه مددکاری، اجتماعی می رساند فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در حال بازنگری وارائه ی تعریف جدید از مددکاری جدید می باشد که تعریف زیر را به عنوان پیشنهاد ارائه کرده است:

The social work profession facilitates social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.

حرفه مددکاری اجتماعی، توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی، و توانمندسازی و آزادسازی افراد را تسهیل می کند. اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوتها (diversities) در مددکاری اجتماعی اساسی اند. مددکاری اجتماعی، با تکیه بر علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالشهای زندگی و ارتقاء رفاه و بهزیستی درگیر می کند.

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران درنظر دارد تا نظر جامعه مددکاری اجتماعی ایران را در خصوص این تعریف در صورت لزوم اصلاح ، تکمیل و تغیرات آن جمع بندی و در اختیار فدراسیون قرار دهد.

لذا از شما تقاضا می شود تا نظرات خود را تا تاریخ ۳۰/۰۲/۹۲ از طریق دورنگار ۴۴۰۵۸۲۱۸ ویا پست الکترونیک info@socialwork.ir به دفتر انجمن ارسال نمایید.

                                                                    سیدحسن موسوی چلک

                                                                                                                                     رئیس انجمن مددکاران ایران