تفاهم نامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

تفاهم نامه همکاری بین دو انجمن مددکاران اجتماعی ایران و انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران به امضا رسید.

در متن این تفاهم نامه که به امضای دکتر سیدحسن موسوی چلک و دکتر رضا صفری شالی روسای دو انجمن رسید بر همکاری در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای  و کارشناسی تأکید شده است.

دو انجمن، تفاهم کردند تا در زمینه‌هایی مانند: انجام طرح های پژوهشی، تهیه گزارش های کارشناسی، طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی، برگزاری همایش ها، سمینار ها و جلسات هم اندیشی، تشکیل و مدیریت اتاق های فکر، کمک به برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام سفر های علمی، پژو هشی و  کارشناسی داخلی و خارجی، تالیف، ترجمه و انتشار کتاب و نشریات تخصصی، تهیه مقاله های علمی و پژوهشی، انتقال تجربه های بین المللی در زمینه های تعاون و سایر موارد مورد نیاز و همکاری در چاپ فصلنامه علمی پژوهشی با یکدیگر همکاری نمایند.

این تفاهم نامه تا سه سال معتبر و پس از آن نیز در صورت تمایل قابل تمدید خواهد بود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران