تفاهم نامه همکاری بین انجمن و موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی امضا شد

در نیمه اسفندماه سال ۱۳۹۵ تفاهم نامه همکاری بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی به امضا رسید.

این تفاهم نامه حول ۹ محور همکاری مشترک تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از:  سیاستگذاری های اجتماعی و توانبخشی، برنامه ریزی ها و تدوین دستورالعملها، آیین نامه ها و طراحی مدلهای مددکاری اجتماعی، پژوهش و آموزش در زمینه مددکاری اجتماعی، برگزاری نشستها و همایشهای داخلی و خارجی مشترک، مستندسازیها و تبادل مستندات و مدارک و منابع علمی، پژوهشی کتابخانه ای و آماری مورد نیاز طرفین.

KJUntitled

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی از سال ۷۷ تأسیس شده و گرچه بیشتر با نام سرای احسان (مرکز نگهداری شبانه روزی بیماران روانی مزمن بی سرپرست در کهریزک تهران) شناخته می شود اما علاوه بر آن، ارائه خدمات بشردوستانه، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده  و … نیز جزو وظایف این موسسه است.

این موسسه همچنین دارای مقام مشورتی خاص با شورای اقتصادی ، اجتماعی ملل متحد است.