تور علمی بازدید از فیلدهای کارتن خوابی برگزار شد

فیلد کارتن خوابی از جمله زمینه های فعالیت مددکاری اجتماعی است که با وجود دشواری بسیار کار در آن آشنایی عمومی کمتری نسبت به آن وجود دارد. به همین منظور، به بهانه روز جهانی کارتن خوابی جمع کوچکی از مددکاران اجتماعی حوزه های مختلف، در صبح پنجشنبه ۱۹ دیماه ۹۷ از دو پاتوق و یک مرکز گذری کاهش آسیب بازدید کردند و با برخی از اعضای این گروه هدف مصاحبه کردند. این بازدید با کمک و همکاری جمعیت خیریه تولدی دوباره انجام شد.

بازدید از فیلد در قالب اردوهای علمی (study tour) یکی از برنامه های بازآموزی پذیرفته شده در مددکاری اجتماعی است که در کنار بازآموزی علمی و شرکت در دوره های دانش افزایی، در توسعه مهارتها و به روز کردن دانش مددکاری اجتماعی تأثیر به سزایی دارد. با توجه به نوبه نو شدن مسائل آسیبهای اجتماعی و نیز اینکه مددجویان مددکاری اجتماعی در هر فیلدی به هر حال به هم وابسته اند و مسئله های گروه های هدف این حرفه در بخشهایی با هم همپوشانی خواهد داشت. ضرورت دارد تا مددکاران اجتماعی بخشهای مختلف با درسهایی که در فیلدهای تخصصی خود آموخته اند به بررسی یافته های جدید و مسائل جدید گروه های هدف بپردازند.

با نظر مشارکت کنندگان در این تور مقرر شد تا این بازدیدها برای مراکز دیگری که مددکاری اجتماعی در آن فعالیت موثر و خوبی دارد ادامه یابد.

(عکسهای زیر از خبرگزاری هاست)