جلسه ارزیابی اولیه طرح با حضور مددکاران اجتماعی که به واحدهای صنعتی مراجعه کرده بودند

در تاریخ های ۲۱  و ۲۳ مرداد جلسه ای با حضور تعدادی از مددکاران اجتماعی که به عنوان پایلوت به حدود ۶۰۰ واحدهای صنعتی مراجعه کرده بودند برگزار شد.