خانم دکتر رقیه بهاری به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و سالمندی منصوب شد