درس آموخته های مددکاران اجتماعی: گنجینه ۲

این سند دومین بخش از مجموعه کتابهای مستندسازی درس آموخته های مددکاران اجتماعی است که همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران تهیه و از سوی انتشارات شلاک منتشر شده است.
این کتاب به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان قابل تهیه است.
برای خرید این کتاب می توانید با شماره تلفنهای انجمن تماس بگیرید:

۶۶۵۶۱۶۹۴
۶۶۵۶۱۶۶۹