در برنامه های توسعه ای کشور : کمترین توجه به برنامه های اجتماعی شده است

دبیر علمی سومین همایش مددکاری اجتماعی ایران گفت : تاملی کوتاه بر پنج برنامه توسعه ای  بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد به جز برنامه چهارم توسعه، در بقیه برنامه کمترین توجه هم به حوزه اجتماعی نشده است.

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

سید حسن موسوی چلک افزود: مروری بر احکام برنامه پنجم توسعه کشور نشان می دهد که علیرغم توجه به حوزه اجتماعی درسیاست های کلی برنامه، در احکام این برنامه هیچ توجهی جدی به اموراجتماعی نشده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است : امور اجتماعی در حاشیه سیاستگذاری های کلان کشور بود دغدغه جدی سیاستگذاران نبوده و امروز هم می توان همین ادعا را تکرار کرد که همچنان امور اجتماعی در حاشیه است.

وی علل در حاشیه بودن امور اجتماعی را  نگاه تک بعدی در این برنامه ها به حوزه های اقتصادی و عمرانی، ضعف دستگاه های اجتماعی در تقویت امور اجتماعی ، عدم حضور تصمیم گیران مسلط به امور اجتماعی در سیاستگذاری اجتماعی در مراجع ذیربط، پویا نبودن حوزه های علمی امور اجتماعی در بخش های دولتی وغیر  دولتی، عدم تمایل جدی دولت ها برای توجه جدی به امور اجتماعی و هراس از مطالبه گری اجتماعی به دلیل پیچیدگی این امور و دشواری پاسخگویی در این حوزه دانست .

وی با اشاره به  شرایط اجتماعی کشور گفت : مسایل و آسیب های اجتماعی،  زنان سرپرست خانوار، ا پرونده های قضاییافزایش یافته که باعث  گسترش بی نظمی اجتماعیشده است واز طرفی  شاخص نشاط اجتماعی در جامعهبالا نیست و همه این آسیبها و تغییر  تغییر الگوهای امور اجتماعی، گسترش تکنولوژی ها، توسعه شهرنشینی و سکونتگاه های غیر رسمی، بی توجهی به پیوست های اجتماعی و ضعف جدی در ارزیابی تاثیرات اجتماعی، افزایش خشونت های خانگی،کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش جمعیت سالمندی،گرایش زنان و دختران به آسیب های اجتماعی، کاهش سن افراد درگیر آسیب های اجتماعی،  بالا نبودن شاخص های  سرمایه اجتماعی،  و …و تاثیر این شرایط بر حوزه امنیت  و سلامت اجتماعی در جامعه  میطلبد به حوزه اجتماعی توجهی ویژه بشود.

وی ادامه داد : به همین منظور محور اصلی  سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران که در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد با همکاری و مشارکت تمام سازمان های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و … و انجمن مددکاران اجتماعی ایرانبرگزار می شود به موضوع «امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» اختصاص یافته  تا برای اولین بار متخصصین و نخبگان اجتماعی قبل از تدوین سیاست های کلی و احکام برنامه دیدگاه ها و نظرات خود را ارائه نمایند.