در همایش مددکاری اجتماعی و تنوع اجتماعی مطرح شد: پذیرش تکثر افراد، آسیب های اجتماعی را کم می کند

حوزه مدیریت شهری بایستی به تنوع و تکثر آسیب های اجتماعی توجه کرد./ نیازمند مدیریت یکپارچه در حوزه مسایل اجتماعی هستیم.

دکتر احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در سی و هفتمین همایش ملی و پنجمین کنگره بین المللی روز مددکاری اجتماعی  که به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و با همکاری هفده کشور و حدود پنجاه سازمان و انجمن های داخلی برگزار شد گفت در حوزه مدیریت شهری بایستی به تنوع و تکثر آسیب های اجتماعی توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی شکل گیری آسیب های اجتماعی از جمله بی خانمانی، معتادان بی خانمان، کودکان کار و خیابان و دیگر آسیب ها غفلت از توجه به پیچیدگی های انسان و به طور کلی مسائل حوزه اجتماعی است، راه حل اساسی را مدیریت یکپارچه و مسنجم در حوزه آسیب های اجتماعی دانست.

دکتر احمدی صدر تاکید کرد آسیب دیدگان اجتماعی هم انسان هستند و بخشی از اجتماع هستند و باید در مدیریت مسائل اجتماعی به حفظ حرمت ذات انسان و کرامت انسانی توجه داشت و اگر این نگاه در مدیریت مسائل اجتماعی به کار گرفته شود می توان انتظار افزایش سلامت اجتماعی و تاب آوری جامعه داشت.

مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران که در همایش مددکاری اجتماعی و تنوع اجتماعی سخنرانی می کرد، تعدد تصمیم گیری و فرماندهی در مدیریت مسائل اجتماعی را یکی از آسیب های حوزه مدیریت مسائل اجتماعی دانست و بر مدیریت یکپارچه و مسنجم تاکید کرد و اگر مسئولین، سیاستگذاران با نگاه مبتنی بر حفظ کرامت انسان ها و تنوع مسائل اجتماعی عمل کنند انتظار بهبود شرایط در حوزه اجتماعی می توان داشت.