دهمین نشست گفتگوی اجتماعی برگزار شد

روز گذشته، پنجشنبه ۱۳ آبان ۹۵ دهمین نشست از مجموعه نشستهای گفتگوی اجتماعی و دومین نشست از فصل دوم آن با حضور تعداد محدودی از کارشناسان مددکاری اجتماعی برگزار شد.

موضوع این نشست، “سرمایه بهبودی یا حمایت اجتماعی؟” بود و امیر مغنی باشی منصوریه دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی و از کارشناسان حوزه مواد مخدر و روانگردان بحث سرمایه بهبودی را به عنوان مفهومی مفید و موثر در حوزه اقدامات اجتماعی در مقابله با اعتیاد مطرح نمود.

گزارش تفصیلی این نشست و نقدهای مطرح شده به زودی در همین سایت قرار خواهد گرفت.