رئیس بهزیستی:نیاز کشور به حرکتی نو در مددکاری اجتماعی

دکتر هاشمی
دکتر هاشمی

رئیس سازمان بهزیستی بر لزوم همکاری برای تحقق حرکتی نوین در عرصه مددکاری کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، همایون هاشمی در جشن مددکاری اجتماعی گفت: با توجه به بروز آسیب های اجتماعی نوپدید و افزایش و تغییر نیازهای مددجویان، تلاش برای تغییر سازمانی و ارائه مددکاری نوین ضروری است.
وی افزود: همه فعالیت های سازمان بهزیستی شامل توانمندسازی و مداخله پیشگیرانه در شرایط جدید براساس کارشناسی مددکاران اجتماعی صورت می گیرد .
هاشمی اضافه کرد:این تجربه موفقی است که موجب توانمندسازی۱۲۰ هزار مددجو در سال گذشته شده است .
وی با پیش بینی افزایش آسیب های اجتماعی در سال های آینده افزود: توجه به آینده نگری و ارائه برنامه های پنج ساله ضروری است.
هاشمی توانمند سازی و پیشگیری را دو محور اصلی فعالیت های سازمان بهزیستی برشمرد و گفت: ایجاد بنیادهای ژنتیک و فعالسازی بنیادهای پیشگیری و آینده پژوهی در سه قطب کشور از فعالیت های بخش پیشگیری است.
وی از آمادگی این سازمان برای همکاری در ارتقای گفتمان و پایه علمی مددکاری اجتماعی در کشور با تلاش مراکز علمی براساس تجربه های موجود در کشور خبر داد.
هاشمی پیشنهاد کرد فعالیت های اجتماعی دستگاه های مختلف به صورت شبکه اجتماعی ، هماهنگ و مدیریت شود.
منبع: واحدمرکزی خبر