رونمایی از فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی دوشنبه ساعت ۲۰:۰۰

لینک ورود به برنامه رونمایی از فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی:

https://vi-room.ir/r/faslname

زمان برنامه: دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰

ساعت: ۲۰:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰

در این نشست که به مناسبت هفته پژوهش برگزار می شود، مدیر مسئول (دکتر موسوی چلک)، سردبیر (دکتر سام آرام) و یکی از اعضای هیات تحریریه (دکتر محمد کمالی) درباره نشریه سخن خواهند گفت.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران