ترجمه سند سیاستی نقش مددکاری اجتماعی در نظام های حمایت اجتماعی

سند سیاستی نقش مددکاری اجتماعی در نظام های حمایت اجتماعی به عنوان یکی از سندهای بالادستی مددکاران اجتماعی سراسر جهان محسوب می شود.

این سند در دو بخش تنظیم شده که بخش اول به نیاز همه مردم برای دسترسی به نظام های حمایت اجتماعی و موضع مددکاران اجتماعی در قبال آن می پردازد و در بخش دوم نقش مددکاران اجتماعی که با مردمِ درگیر با این نظامها سروکار دارند مورد بحث قرار گرفته است.

این سند به واسطه موضع گیری شفاف در خصوص نظام شایسته حمایت اجتماعی و نیز تعریف نقش و رویکرد مددکاران اجتماعی در این نظام حائز اهمیت است.

این سند در انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترجمه شده و در لینک زیر قابل دسترسی است:

فایل سند سیاستی نقش مددکاری اجتماعی در نظام های حمایت اجتماعی