سومین نشست تخصصی انجمن با موضوع “مددکاری اجتماعی در بهداشت و درمان ”