شرکت انجمن ایران در کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی

کنفرانس دوسالانه مددکاری اجتماعی در منطقه آسیا اقیانوسیه با شرکت حدود سی کشور از منطقه و سایر نقاط جهان در شهر بنگلور هندوستان برگزار شد.

همایش مذکور از روز ۱۸ لغایت ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ با موضوع همکاری های مددکاری اجتماعی در منطقه، از سوی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی و انجمن بین المللی آموزش مددکاری اجتماعی در منطقه آسیا اقیانوسیه و با میزبانی کشور هندوستان برگزار شد.

از ایران چهار مقاله در این کنفرانس ارائه گردید. همچنین از انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای ارائه دو گزارش با موضوع اقدامات انجام شده در  ایران و نیز اقدامات اثرگذار انجمن ایران در منطقه در نشست منطقه ای دعوت شده بود که پس از ارائه با تشویق و تایید اعضای حاضر در نشست از جمله اعضای هیات رئیسه فدراسیون قرار گرفت.

گزارش مشروح به زودی تهیه و منتشر خواهد شد.