ضرورت رشته تخصصی مددکاری اجتماعی اعتیاد در ایران

حوزه اعتیاد نیاز به اقدامات تخصصی مددکاری اجتماعی دارد و ضروری است رشته تخصصی اعتیاد برای مددکاران اجتماعی پیش بینی شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاری اجتماعی ایران، امیر مغنی باشی عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در پنجمین کنفرانس بین المللی روز جهانی مددکاری اجتماعی که توسط انجمن مددکاری اجتماعی بنگلادش با بیان این مطلب به تبیین مداخلاتی که از سوی مددکاران اجتماعی حوزه اعتیاد می تواند صورت گیرد پرداخت.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد در سخنرانی خود با عنوان چالش های مددکاری اجتماعی ایران در کار در حوزه اعتیاد، عدم تربیت دانشجویان مددکاری متخصص حوزه اعتیاد، غلبه دیدگاه پزشکی و نقص منابع اجتماعی کارامد رامهمترین چالش های ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در حوزه اعتیاد در ایران عنوان کرد.

امیر مغنی باشی منصوریه
این عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت نگاه مددکاری اجتماعی به اعتیاد براساس رویکرد سیستمی و کل نگر است که ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله زیستی، خانوادگی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و توانمندی ها و مشکلات مراجع را به صورت یک کل مورد بررسی قرار می دهد.

مغنی باشی در بخش دیگر سخنرانی خود، بر ضرورت تولید دانش بومی، توسعه خدمات مددکاری اجتماعی در سطوح پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و توانمندسازی معتادان اشاره کرد.
یکی از چالش های اشاره شده توسط مغنی باشی، ناکارامدی الگوی کارگزاری مدیریت مورد و تاکید بر ارایه خدمات مدیریت مورد به صورت جامع و فشرده بود. وی دلیل این پیشنهاد را تنوع مسایل و مشکلات افراد مصرف کننده مواد بیان کرد که این امر نیازمند مداخلات جامع می باشد و در عین حال بایستی هر مددکار اجتماعی با تعداد محدودی از مراجعان کار کند.