طرح های مردم محور در روستاهای هرمزگان با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان هرمزگان در جلساتی با حضور مسولین دولتی مشکلات و راه حلهای روستاییان استان را بررسی کردند.
یکی از این جلسات در روز سه شنبه ۵ بهمن سال جاری در روستای بنوبند پاسنگ با دهیار و زنان فعال آن محله با حضور ندا هاشمی پور مسول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان و خانم مرضیه صابر ماهانی مسول شبکه سلامت اجتماعی استان برگزار گردید.

ندا هاشمی پور، مسول انجمن در استان هرمزگان درباره نتایج این جلسات اذعان داشت: “خدا را شکر خروجی خوبی داشتیم. نگاه ها به سمت مدلهای جامعه محور جلب شده و همه توافق دارند که با کمک مردم همان روستا برنامه هایی اجرا شود.”

وی ادامه داد: “این روستا متاسفانه دارای آسیب های جدی در حوزه نوجوانان است و به همین دلیل با هماهنگی مدیر کل امور دهیاری‌ها و شوراهای استانداری، تصمیم گرفته شد تا فعالین اجتماعی برای برنامه ای تسهیلگری روستا اقدام کنند.”

روابط عمومی انجمن‌ مددکاران اجتماعی ایران