ظرفیت کارگاه، تکمیل شد!

ظرفیت کارگاه مددکاری اجتماعی در شرایط بحرانی تکمیل شد.

با توجه به استقبال فوق العاده متخصصین حوزه روانی اجتماعی، به ویژه مددکاران اجتماعی برای شرکت در کارگاه تخصصی بین المللی “مددکاری اجتماعی در شرایط بحرانی ظرفیت شرکت کنندگان تکمیل شده است.

کارگاه مذکور با حضور مدرسینی از کشور روسیه برگزار خواهد شد و با توجه به نوع برگزاری و ماهیت موضوع، به منظور افزایش کیفیت محتوا، ظرفیت محدود برای آن در نظر گرفته شده است.