عکسهای نخستین کنگره فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید

این کنگره در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ و در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سازمانهای مرتبط با محوریت وزارت فوق الذکر برگزار شد.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران