عکسهای نکوداشت دکتر حبیب آقابخشی/ ۱۷ اسفند ۹۴/ بخش اول