عکسهای کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران/ سری دوم/ آذر ۹۶

کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذر ۹۶ در تهران برگزار شد.

در این کنگره نمایندگانی از انجمن های مددکاری اجتماعی کشورهای مختلف حضور داشتند.

 

ها