فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی به زودی آغاز به کار خواهد کرد

دبیرخانه فصلنامه مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی با صاحب امتیازی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به زودی آغاز به کار خواهد شد.

این فصلنامه محتوای علمی و پژوهشی خواهد داشت و مقالات حوزه مددکاری اجتماعی، بهزیستی و رفاه اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، توانبخشی اجتماعی، سلامت اجتماعی و مطالعات موردی مددکاری اجتماعی را منعکس خواهد کرد.

جزئیات بیشتر و نحوه تنظیم و ارسال مقالات به زودی اعلام خواهد شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران