لزوم توجه به انتخاب درست و آموزش افراد و مسائل مالی در طرح مثبت زندگی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان همدان ارائه مجموعه خدمات بهزیستی در یک مرکز را مسیری برای فراهم کردن عدالت اجتماعی برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان سیاوش رهبر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان همدان ایده شکل گیری مراکز مثبت زندگی  را بسیار مناسب و قابل تامل تلقی کرد و گفت: به نظر می رسد نیاز سازمان و مددجویان و مشکلات آنها خوب درک شده است.

سیاوش رهبر گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف مراکز مثبت زندگی تسهیل در دسترسی بعنوان یک هدف ارزشمند است،  اما مددکاران اجتماعی در تامل زندگی و چهره به چهره امکان تشخیص مشکل و نیاز مددجو را دارند لذا در صورتی که به این جنبه از تامل و مشارکت مددجو توجه نشود امکان توانمند سازی و حل مشکل کمرنگ تر می شود.

سیاوش رهبر خاطر نشان کرد:  با راه اندازی این مراکز  تسهیل دسترسی بیشتر در کلان شهرها و شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک و روستا ها که مشکل زیادی از حیث دسترسی به خدمات ندارند یک امتیاز محسوب می شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان همدان گفت : ما ناگزیر هستیم که خدمات سازمان را به سمت الکترونیکی کردن فعالیت ها ببریم و این یکی از فاکتورهای مثبت طرح است البته  به شرطی که آموزش منسجم و تأثیرگذار برای مسئولین و پرسنل مراکز در نظر گرفته شود.

رهبر افزود:  قطعاً وجود چنین مراکز جامعی که بتواند تمامی خدمات حوزه های مختلف بهزیستی را پوشش دهد نیاز امروز جامعه و از همه مهمتر اعتبار و پرستیژ سازمان بهزیستی را در مناطق آسیب دیده افزایش خواهد داد و این مجموعه خدمات در یک مرکز حتماً به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.

رهبر در ادامه خاطر نشان کرد: در صورتی که افراد مناسب انتخاب شوند و همچنین آموزش کاربردی و منسجم داشته باشند و مسائل و مشکلات مالی اجرای طرح در اعتبارات دیده شده باشد و با مرور زمان چند ساله حتماً نتا یج خوبی خواهند داشت و به دنبال آن منجر به ارتقاء کیفیت زندگی جامعه هدف و رضایتمندی از خدمات بهزیستی می شود.

سیاوش رهبر درادامه افزود: را ه اندازی مراکز مثبت زندگی حداقل در فاز اول کمک چندانی به افزایش ظرفیت بخش غیردولتی نمی کند مگر در فازهای بعدی  چرا که ما در فاز اول بیشتر شاهد تبدیل مجوز مراکز به مراکز مثبث زندگی خواهیم بود.

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان همدان در پایان این نکته را یادآور شد که مددکاری فعال، خانواده محور و محله محور بستر مناسبی در جهت ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه محسوب می شود و اثرات محله محوری باعث مشارکت اجتماعی مردم خواهد شد.