مالکیت معنوی ایده ها

به منظور ثبت مالکیت معنوی ایده ها انجمن در نظر دارد موضوع را از طریق دستگاه مربوطه و تا حصول نتیجه و قانونی شدن ثبت مالکیت معنوی پیگیری نماید.