متن تفاهم نامه بین انجمن و شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی