مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به حدنصاب نرسید

مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران که مطابق اعلام قبلی مقرر بود در عصر روز ۲۰ فروردین ۹۸ از ساعت ۱۷ لغایت ۱۸ برگزار شود به علت به حدنصاب نرسیدن اعضای حاضر، برگزار نشد.

مطابق ماده ۱۰ اساسنامه این انجمن که به تأیید سازمان ذیربط یعنی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، جمعیت ها … رسیده است مجمع عمومی عادی سالیانه هر سال یکبار با حضور نصف به علاوه یک اعضا تشکیل و رسمیت می یابد.

موضوع تعیین شده برای این مجمع، گزارش عملکرد و تعیین بازرس بود که عیناً در جلسه بعدی طرح خواهند شد.

نوبت بعدی مجمع به زودی با هر تعداد از حاضرین تشکیل خواهد شد و پیشتر به اطلاع اعضای انجمن خواهد رسید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران