مجموعه مقالات امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه

کتاب مقالات گناباد 001

این کتاب مجموعه مقالات ارزشمندی است که در سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی تحت عنوان “امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه” در دانشگاه آزاد گناباد و با همکاری بسیاری از ارگانهای کشور برگزار شد.
در این کتاب مقالات و گزارشات جامعی در مورد تحلیل وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب حوزه اجتماعی در بخشهای مختلف با قلم قویترین متخصصین حوزه اجتماعی کشور گردآوردی شده است.
برای خرید این کتاب می توانید با شماره های دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران تماس بگیرید.

۶۶۵۶۱۶۹۴
۶۶۵۶۱۶۶۹