مجموعه مقالات همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی: با تأکید بر برنامه ششم توسعه

8

مجموعه مقالاتی است که در همایش زنان در مسیر توسعه: با تأکید بر برنامه ششم توسعه در سال ۹۴ برگزار شده است.