مددکاران اجتماعی یکی از ظرفیت‌های مهم برای تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی هستند

مددکاران اجتماعی ظرفیتهای مهمی در حوزه اجتماعی دارند و می توانند نقش مهمی در سطوح مختلف پیشگیری ایفا کنند.

سیدحسن موسوی چلک در حاشیه نشست ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به علت پیامدهای ناشی از تصادفات رانندگی اعم از بی سرپرستی،‌ زن سرپرستی خانوار، معلولیت و غیره بسیاری تنها نقش مددکاران را به اقدامات پس از حادثه معطوف می کنند در حالیکه نقش کلیدی ما در آموزش و بررسی ویژگی‌های اجتماعی افرادی است که وارد چرخه رانندگی شده‌اند ؛هرچند می‌دانیم طرح این موضوعات و ورود به آنها توسط مددکاران برای بسیاری تعجب آور است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران عنوان کرد: براساس آمارپزشکی قانونی، سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۷۲ مرگ و میر ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی و به طور میانگین روزانه ۵۰ نفر و در هرساعت بیش از ۲/۲ نفر فوت می کنند؛ حدودا ۸ برابر این آمار نیز معلولیت ناشی از تصادفات رانندگی در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب باید بیش از پیش به نقش مددکاران اجتماعی در ساماندهی اوضاع توجه کنیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه مددکاران می‌توانند در آموزش و پیشگیری خانواده‌ها و همچنین درمان آنها بسیار موثر عمل کنند گفت: انسان با آموزش و اطلاع رسانی به موقع می‌تواند رفتارهای پرخطر خود را تغییر داده و در این بین مددکاران اجتماعی یکی از ظرفیت‌های مهم برای تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی هستند.

چلک همچنین افزود: متاسفانه در حال حاضر مسئله حق بیمه درمانی و غرامت‌های فیزیکی پس از تصادفات را بسیار پیگیری می‌کنیم اما به طور کلی از غرامت‌های اجتماعی آنها غافلیم.در حالی که می‌توان با اقدامات مددکاری موثر پیش از حادثه از بسیاری از مسائل جلوگیری کرد به همین دلیل به دنبال این هستیم که بتوانیم جایگاه مشخصی را در صدور گواهینامه‌های رانندگی، رسیدگی به جرایم و صدور گواهینامه های مجدد داشته باشیم با وجود آنکه می‌دانیم دیوارهای بلندی در سر راه خود داریم.

وی همچنین ضمن بیان آنکه عوارض این تصادفات تنها به سازمان‌های اجتماعی کشور محدود نمی‌شود گفت: برخی از این افراد پس از آسیب در صورت عدم تمکن مالی به سازمان بهزیستی کشور مراجعه می‌کنند این در حالیست که بسیاری از آنها به بهزیستی مراجعه نکرده و نمی‌توان تنها به آمار بهزیستی در این راستا استناد کرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر آنکه عوارض روانی اجتماعی تصادفات رانندگی جبران ناپذیر است گفت: نباید تمام وظایف بر دوش پلیس گذاشته شود همچنان که پلیس نیز نباید خود را مسئول همه امور در نظربگیرد، زیرا استفاده از ظرفیت‌های مردمی، رسانه‌ها و سایر گروه‌های تاثیرگذار اجتماعی نیز در این بین بسیار حائز اهمیت است.